REGULAMIN WYKORZYSTYWANIA KODÓW RABATOWYCH

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji polegającej na wykorzystywaniu kodów rabatowych jest Spółka CHEMITECH Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 270406, posiadająca nr NIP: 6792918419.
 2. Promocja organizowana jest w sklepie (serwisie) internetowym prowadzonym przez Spółkę CHEMITECH Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem: www.higiena24.com.
 3. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
  Sklep – sklep (serwis) internetowy prowadzony przez Spółkę CHEMITECH Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem: www.higiena24.com, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
  Klient – każdy podmiot kupujący w Sklepie (konsument, przedsiębiorca, a także osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), który otrzymuje od Sprzedawcy w ramach promocji organizowanej przez Sklep lub indywidualnego porozumienia ze Sprzedawcą Kod rabatowy w zamian za dokonanie w Sklepie zakupów na określoną wartość poprzez złożenie Zamówienia w sklepie internetowym www.higiena24.com;
  Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży) nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  Sprzedawca - Spółka CHEMITECH Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 270406, posiadająca nr NIP: 6792918419 i będąca właścicielem Sklepu;
  Kod rabatowy - elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający Klienta do jego realizacji w Sklepie prowadzonym przez Sprzedawcę, w postaci zniżki procentowej lub kwotowej na Towary dostępne w Sklepie, naliczanej od wartości zamówienia (bez kosztów przesyłki);
  Rabat – kwotowy lub procentowy rabat na Towary dostępne w Sklepie, udzielany na podstawie Kodu rabatowego;
  Towar – rzecz ruchoma (produkt) prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem Umowy, szczegółowo określona w Zamówieniu;
  Data ważności – data, do której można zrealizować kod rabatowy na stronie Sklepu i dokonać przy jego wykorzystaniu zakupu Towarów;
  Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji;
  Promocja – Promocja dla Klientów organizowana przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.

Warunki udziału w Promocji

 1. Uczestnikiem Promocji może być Klient.
 2. Udział w Promocji jest dobrowolny.
 3. Klient może przystąpić do Promocji poprzez dodanie do koszyka Towarów spełniających warunki przyznania Kodu rabatowego oraz wpisanie właściwego Kodu rabatowego w odpowiednim polu w trakcie wypełniania Formularza Zamówienia.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące minimalnej wysokości zamówienia uprawniającej do skorzystania z danego kodu rabatowego są zamieszczone na stronie Sklepu.
 5. Klient uczestniczący w Promocji obowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Warunki dotyczące przyznania i realizacji Kodów rabatowych

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi Kodu rabatowego, w ramach organizowanej Promocji lub indywidualnego porozumienia z Klientem.
 2. Możliwość skorzystania z Promocji określana jest każdorazowo dla określonego Kodu rabatowego wraz ze wskazaniem okresu obowiązywania danej Promocji.
 3. Szczegóły dotyczące określonego Kodu rabatowego są zawarte na stronie Sklepu lub przy oznaczeniu Towaru objętego Promocją.
 4. Udostępnienie Kodu rabatowego następuje w formie listu elektronicznego wysłanego na adres e-mail Klienta lub przez udostępnienie Kodu rabatowego podczas organizowanej przez Sprzedawcę Promocji.
 5. Kod rabatowy upoważnia do zakupu Towarów z oferty zamieszczonej na stronie Sklepu, z uwzględnieniem wynikającego z Kodu Rabatu i przy uwzględnieniu ewentualnych progów minimalnych określonych w informacji o Promocji, która opublikowana będzie w formie elektronicznej bądź na materialnym nośniku (np. w formie drukowanej).
 6. Wartość rabatu rozkłada się proporcjonalnie na wszystkie Towary zamieszczone w koszyku.
 7. Kod rabatowy może być wykorzystany przy zakupie Towarów nieobjętych innymi promocjami w Sklepie.
 8. Przyznany na podstawie Kodu rabatowego Rabat może być kwotowy lub procentowy.
 9. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Sprzedawcy. Kod rabatowy uprawnia Klienta do otrzymania jednorazowego Rabatu do wykorzystania w Sklepie.
 10. Klientowi przysługuje prawo do jednokrotnego wykorzystania Kodu rabatowego podczas zakupów w Sklepie.
 11. Kody rabatowe nie sumują się ze sobą.
 12. Klient dokonuje aktywacji Rabatu poprzez dodanie wybranego Towaru do Koszyka, a następnie poprzez wpisanie Kodu rabatowego w polu oznaczonym „Kod rabatowy”. Po wpisaniu poprawnego Kodu rabatowego oraz zaakceptowaniu go przyciskiem „Dodaj” - widocznym przy polu „Kod rabatowy” Klientowi udzielany jest Rabat.
 13. Jeżeli warunki określonego Kodu rabatowego nie stanowią inaczej – Rabat naliczany jest od aktualnie widocznej na stronie Sklepu ceny detalicznej danego Towaru, z wyłączeniem kosztów dostawy oraz innych dodatkowych opłat niestanowiących ceny Towaru.
 14. Kod rabatowy posiada określony termin ważności. Po upływie terminu ważności Kod rabatowy wygasa.
 15. O terminie ważności Kodu rabatowego Klient jest informowany przez Sprzedawcę w formie elektronicznej, np. poprzez informację widoczną na stronie Sklepu lub w formie pisemnej.
 16. Ważność Kodu rabatowego będzie każdorazowo określana w chwili jego przekazania Klientowi.
 17. Promocja objęta niniejszym Regulaminem nie łączy się z innymi promocjami oraz indywidualnie przyznawanymi rabatami w Sklepie, chyba że warunki odrębnej promocji stanowią inaczej.
 18. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności.
 19. Towary, które zostały zakupione w ramach Promocji, mogą zostać zwrócone na zasadach ogólnych, określonych w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną sklepu internetowego www.higiena24.com., z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku zwrotu Towarów zakupionych w ramach Promocji, Klient otrzymuje zwrot ceny Towaru, zgodnie z wystawionym paragonem/fakturą VAT.

Warunki rezygnacji z Promocji

Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z zastosowania przyznanego przez Sprzedawcę Kodu rabatowego, w szczególności poprzez usunięcie wcześniej wpisanego Kodu lub zaniechanie składania Zamówienia w Sklepie.

Postępowanie reklamacyjne

Wszelkie reklamacje dotyczące wad Towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną sklepu internetowego www.higiena24.com.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Promocji spowoduje niemożliwość skorzystania z niej.
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  - przetwarzane zgodnie z prawem;
  - zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  - merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  - przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
  - przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 4. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 5. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta firmie kurierskiej (Dostawcy) w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy w związku ze skorzystaniem przez Klienta z Promocji.
 6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” na stronie Sklepu.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną sklepu internetowego www.higiena24.com.
 2. Klienci mogą kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem konsultantów Sklepu, dostępnych w godzinach: 8:00 - 16:00, od poniedziałku do piątku: tel.: 697 070 000; e-mail: sklep@higiena24.com.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2023 roku.Na górę
close
Menu
Zamknij
Koszyk
Zamknij
Powrót
Konto
Zamknij